תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לממשק ארגוני הבריאות של מערכת ההערכה לחשיפה לנגיף הקורונה ("הממשק", ו-"המערכת" בהתאמה), אשר נוצרה ומופעלת על-ידי דיאגנוסטיק רובוטיקס בע"מ ("החברה") עבור משרד הבריאות. המערכת מייצרת מפה אפידמיולוגית להערכת החשיפה לקורונה שנוצרה על בסיס שאלון יומי אותו מילאו אותם יחידים שבחרו לענות על השאלון לצורך האמור לעיל ומציגה את המפה בממשק עבורך ("משתתפים" ו-"השירותים", בהתאמה).

כללי

תנאי השימוש חלים בינך – ארגון הבריאות שעושה שימוש בממשק או במידע או בשירותים ("משתמש" או "אתה"), לרבות מנהלים, עובדים, ספקי שירותים, יועצים, נציגים וכל מי מטעמך, ובין החברה, שהיא הגוף המשפטי בעל מלוא הזכויות בממשק, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. השימוש בממשק, בשירותים, ביישומים או במידע המוצגים במערכת, מהווה ומבטא הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות שלנו (ביחד, "תנאי השימוש"). אם אתה לא מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אין לעשות שימוש בממשק.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת. הודעה אודות העדכון ונוסח העדכון יובאו לידיעתך בתחילת השימוש העוקב לעדכון, והמשך שימוש בשירותים ובממשק לאחר העדכון יהווה הסכמה לתנאים המעודכנים. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת חלק מהשירותים, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש, בהתאם לתנאי ההתקשרות בין משרד הבריאות לחברה. 

הרשמה ואבטחה

המידע שמוצג לך בממשק שעשוי לכלול 'מידע רגיש', כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 של משתתפים, על כן,  עליך לדאוג לאמצעי אבטחה ברמה גבוהה ביותר על מנת לוודא כי המידע לא עובר או מונגש לגורמים לא מורשים. אנו ממליצים כי הכניסה לממשק תדרוש זיהוי לצורך השימוש בממשק בהתאם לנהליך הפנימיים. אמצעי האבטחה שתנקוט הינם באחריותך בלבד וככל שידרשו התאמות לצורך אבטחת הזיהוי בממשק אנא פנה אלינו לביצוע ההתאמות. 

השימוש בממשק

השימוש בממשק הינו לצורך קבלת השירותים בלבד ולשימוש המשתמש בלבד. המשתמש לא יעתיק או ישתמש, או יאפשר לאחרים (מחוץ לארגונו) להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך שהיא בתכנים מתוך הממשק לכל מטרה שלא לצורך שימוש פנימי בתוך הארגון שלך, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד החברה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה), וכן לא יציג תכנים מהממשק בכל דרך שהיא, ובכלל זה לא ישבש או ישנה את התכנים בכל דרך שהיא אף שלא לצרכי פרסום או שיווק או שימוש מסחרי כלשהוא.אין לעשות כל שימוש במערכת ובממשק (בין אם בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): שלא כדין או בניגוד לכל חוק או תקנה או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו או שעשוי לעלות לכדי פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר; שלא סביר ביחס למטרות שלהן נועד הממשק; שנועד לפגוע או לשבש את פעולת הממשק; כדי לעקוף אמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המטופלים או באופן הפוגע בפרטיות המטופלים; כדי ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך המערכת ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); שנועד להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר למערכת, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות המערכת; או כדי להפר אי אלו מתנאי השימוש.כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים האמורים לעיל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה למנוע ממך לעשות שימוש בממשק, לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים. 

קניין רוחני

המערכת, הממשק, התוכן והשירותים, וכל תוצר הנובע משימוש במידע המותר על פי תנאי השימוש, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על-ידי דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על-פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש או על-פי הדין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על-פי כל דין.החברה מעניקה לך זכות מוגבלת, ניתנת לביטול, לא בלעדית ולא ניתנת להעברה, כדי לעשות שימוש בממשק באופן אישי בלבד, בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. אין זכויות או רישיונות נוספים שמוענקים לך במשתמע או בכל דרך אחרת, למעט הזכויות שמוקנות לך במפורש בתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

השימוש בממשק, לרבות השירותים והתכנים הכלולים בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ונעשה באחריותך הבלעדית והמלאה, ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא על-ידי החברה בקשר לממשק, למאפייניו, לשירותיו, לתכניו, ליכולותיו, למגבלותיו או להתאמתו לצרכים מסוימים של ארגוני בריאות שונים. החברה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם לך כתוצאה מהתממשות סיכונים הכרוכים במערכות ממוחשבות ובמערכות תקשורת, לרבות תקלות הגורמות להפסקות זמניות או לשיבושים בזמינות המערכת או במידע ובנתונים . בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק או אבדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אובדן הכנסה, קנסות, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה: (א) משימוש במערכת, בממשק או בשירותים או עקב השימוש, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור לעיל או מכוח עליון. ההצהרה האמורה ביחס לנזקים מסוימים ולהגבלת אחריות תחול בהתאם ועד להיקף המקסימלי המותר על-פי הדין החל; (ב) עקב אי-יכולת לעשות שימוש במערכת, בממשק או בשירותים; או (ג) מכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים במערכת או בממשק. במקרים שבהם לא תתאפשר על-פי דין החרגה או הגבלת האחריות ביחס לנזקים מסוימים, האחריות של החברה תוגבל לאחריות המצומצמת ביותר על-פי החוק החל ובכל מקרה לא תעלה על התמורה שקיבלה החברה ממשרד הבריאות בגין המערכת.הממשק והתכנים הנובעים ממנו, מטרתם היחידה היא מתן מידע תומך להחלטות ולפעולות שיעשו על-ידך או על-ידי משרד הבריאות, ואין ערובה כי המערכת או התוכן האמור לעיל יפעלו באופן נקי משגיאות. אנו ממליצים לבחון כל מידע שיסופק על ידי הממשק עם רופאים וגורמים רפואיים מקצועיים מטעמך בכל ההחלטות הקשורות לרפואה ולבריאות. לצורך מתן השירותים בממשק, יעשה שימוש ודיגיטציה של שאלונים שהתקבלו ממשרד הבריאות ועל בסיס מידע זה נערך התשאול של המטופל ונערכה המפה. אין אנו יודעים את מידת דיוקם של השאלונים או של המידע והנתונים המופיעים בממשק ואשר התקבלו ממשתתפים באמצעות יכולות התשאול של המערכת, והחברה לא ערבה לשימוש שלך במפה או בנתונים המוצגים בממשק.דע לך כי החברה מעדכנת את המשתתפים כי המערכת איננה מספקת חיווי או ייעוץ רפואי למשתתף ועל כן לא תהא אחראית לכל מצב רפואי של משתתף לרבות משתתף שהינו מבוטח שלך.אתה מאשר בזאת כי החברה לא יכולה ולא מתחייבת לתוצאות ספציפיות כלשהן משימוש או מהסתמכות בקשר לכך. אתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך הידע ושיקול-הדעת הנחוצים כדי להחליט אם להשתמש בממשק ובשירותים ונוטל על עצמך את כל הסיכונים, ההתחייבויות או הנזקים מכל סוג שנובעים בקשר או כתוצאה משימוש בממשק או הסתמכות על הממשק ותוכנו, לרבות כל מידע, תוכן או תכונה כלשהי שתמצא בממשק או באמצעותם.הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בשל כל דרישה או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), בקשר או עקב הפרה שלך של תנאי השימוש או הפרה שלך של החוק או של הזכויות של כל צד ג' שהוא בהקשר לשימוש שעשית בממשק, בשירותים, במידע, בנתונים ובתכנים שיוצגו לך

.תעריפים

הממשק והשירות בה מוצעים נכון לגרסה זו של הממשק ללא תשלום ממך. 

נתוני השימוש בממשק

במהלך השימוש בממשק, הממשק עשוי לאסוף מידע אודות אופן השימוש בממשק כגון: אופי פעולות ומשך הזמן של שימוש בשירותים וחותמות זמן קשורות, מערכת ההפעלה, סוג וגרסת הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת הדפדפן והמקלדת, 'זרם הקלקה' ומידע דומה. מידע זה ישמר על ידי החברה באופן סודי ומאובטח ויעשה בו שימוש אך ורק לצורך פיתוח ושיפור המערכת. 

עדכון ושדרוג

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע עדכון ושדרוג אוטומטיים, לרבות כאלה שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת ולשפר את פעילות המערכת (לרבות הממשק). תנאי השימוש חלים על כל עדכון ושדרוג כאמור לעיל.

סיום

אנחנו רשאים לסיים, להשבית או לשנות את הפעלת המערכת או הממשק או הגישה אליהם, במקרה שהחברה קובעת או שיש לה עילה סבירה לחשוד שמשתמש הפר את התנאים המפורטים בתנאי השימוש. כמו כן, במקרה שההתקשרות בין משרד הבריאות לחברה תבוא לידי סיום, אזי לא יתאפשר המשך שימוש במערכת (לרבות הממ

שק).

תמיכה טכנית

במקרה של כל תקלה או שאלה בקשר לשימוש בממשק או לתנאי שימוש אלה, אנא פנה אלינו. נעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות, זאת מבלי לגרוע מהגבלת האחריות דלעיל.

שונות

החברה רשאית להמחות או להעביר או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. אתה אינך רשאי לעשות כן ללא הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה. הנך מכיר בכך, כי החברה עשויה להתקשר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, עם צדדים שלישיים שונים לצורך אספקת השירותים וכי במקרה כזה תהיה כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים כפי שאלו עשויים להשתנות מעת לעת.איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי השימוש או על-פי כל דין או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על-פי תנאי השימוש או על-פי כל דין, לא יחשבו כוויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, כהימנעות, כהשתק או כהיווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.במקרה שהתחייבות או שהוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות או ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תעמודנה בתוקפן. במקרה שהתחייבות כאמור לעיל תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה התחייבות על-ידי הערכאה המוסמכת כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על-פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש.השימוש בממשק וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש בממשק או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב – יפו.[חלון "קראתי את תנאי השימוש, הבנתי קבלתי ואני מסכים להם"

]עודכן לאחרונה: [27.3.2020]